กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วย 4 กลุ่มโรคจากปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ ค่าสูงสุดที่พบคือ201 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบว่ากลุ่มเด็กเสี่ยงป่วยโรคทางเดินหายใจ และกลุ่มผู้สูงวัยเสี่ยงป่วยโรคหัวใจและผิวหนัง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) สูงเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ และปัญหาหมอกควันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อประชาชนได้ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2561 ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเริ่มส่งผลต่อประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา จากสถานการณ์การเจ็บป่วยในพื้นที่ 9 จังหวัด ทางภาคเหนือตอนบน ช่วงวันที่ 11-17 มีนาคม 2561 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พบว่ากลุ่มเด็กเล็ก (แรกเกิด- 4 ปี) และกลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี) ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ ในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุด รองลงมาคือโรคผิวหนังอักเสบ กรมควบคุมโรคได้กำชับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเข้มข้นเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ซึ่งค่า PM 10 ในวันที่ 30 มี.ค. 2561 พบสูงสุดคือ 201 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ 155 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth